Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Onderwijskundig klimaat

 

 

Leerbehoefte centraal

Ieder mens is uniek. Ondanks de individuele verschillen loopt er in de benadering van leerlingen een rode draad door de school. In die benadering staan ook bij het onderwijs zelf structuur, veiligheid, vertrouwen en respect centraal.

Op school denken we steeds na over de wijze waarop we de kinderen een goed onderwijsaanbod kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat we in discussie blijven over de beste benadering.

Er is een verscheidenheid aan manieren waarop wij met onze leerlingen en de leerstof omgaan. De school komt tegemoet aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling door planmatig te handelen. Iedere leerling maakt een eigen, individuele leerontwikkeling door.

In samenhang met het te verwachten perspectief van de leerling brengt het leerlingvolgsysteem die ontwikkeling in kaart en kan de begeleiding zo nodig tijdig bijgesteld worden. Op deze wijze proberen we het maximale met iedere leerling te bereiken.

Op de Carolusschool is er een goed evenwicht tussen de leervakken, de creatieve ontwikkeling en sociaal-emotionele vorming van de leerlingen.

 

Waar staat de school voor?

Het onderwijs op de Carolusschool kenmerkt zich door:

  • een prettige leeromgeving, waarin ieder kind ruimte geboden wordt zich maximaal te ontplooien,
  • een doorlopend ontwikkelingsproces van ieder kind in alle aspecten van zijn ontwikkeling,
  • aanpassingen aan de individuele behoeften en mogelijkheden van de leerling in een klassenmanagement, dat is afgestemd op de doelgroep,
  • de groepsmentor als centrale figuur in de begeleiding van kinderen. Hij biedt ondersteuning, uitdaging en een didactische aanpak die gekenmerkt wordt door structuur, interactieve instructie en waar nodig aangepaste leerlijnen,
  • kleinere groepen en extra ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld logopedie, maatschappelijk werk, fysiotherapie en individuele gesprekjes.