Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Oudercommissie

 

Aan de Carolusschool is een oudercommissie (OC) verbonden, die samenwerkt met de school in het belang van de kinderen. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten voor de school. Per schooljaar vraagt de oudercommissie een vrijwillige ouderbijdrage voor bestrijding van kosten voor activiteiten in het belang van de kinderen.

In de jaarplanning treft u een lijstje met namen aan van de ouders die de leiding van de oudercommissie vormen. Alle activiteiten die zij ondersteunen vindt u ook in deze jaarplanning terug.

 

Doelstelling OC

De doelstelling van de oudercommissie is de belangen te behartigen van alle ouders van wie de kinderen onderwijs ontvangen op SBO Carolusschool.

De oudercommissie stelt zich ten doel de kinderen van SBO Carolus een extra plezierige schooltijd te bezorgen.

Zij adviseert aan en treedt in overleg met de directie van de school, het onderwijsteam en andere personen en instanties voor zover dit nodig is. De OC helpt bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, sportdag, maar bijvoorbeeld ook door het uitdelen van een versnapering of drankje tijdens een (spontane) schoolactiviteit. 

Verder helpt ze met het versieren van de school rondom de feestdagen en de thema´s van de school. Daarnaast wordt hulp van de OC ingeschakeld, wanneer er tijdens een informatie- of thema-avond koffie en thee geschonken moet worden.

Tot slot kunnen de ouders van de OC diverse hand- en spandiensten verrichten.

 

Vergaderingen OC 

De oudervereniging vergadert ongeveer acht keer per jaar in aanwezigheid van twee teamleden. Regelmatig is een ouderlid van de MR aanwezig. Op deze manier worden de georganiseerde activiteiten optimaal afgestemd op het schoolprogramma. De vergaderingen zijn openbaar en worden op school ehouden. De data staan in de jaarplanning. 

In de jaarvergadering van de OC stellen de leden van de commissie de contributiebedragen en het jaarverslag vast. De OC legt dan ook verantwoording af over de besteding van de financiële middelen en bespreekt de georganiseerde activiteiten.