Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Orthopedagogie

Voor je kind wil je toch het beste

Voor de kinderen van onze school is alleen didactische deskundigheid niet meer voldoende om leerlingen op deelname aan de maatschappij voor te bereiden. Van leerkrachten wordt dan ook verwacht dat ze oog hebben voor de manier waarop leerlingen worden opgevoed, opgroeien, leren en zich ontplooien.

Onze orthopedagoog kan hierbij helpen. Zij is wetenschappelijk geschoold en heeft in haar praktijk veel expertise opgebouwd als het om leerlingen gaat. Zij kan nagaan hoe het komt dat een kind bepaald gedrag vertoont en is goed op de hoogte van de normale en verstoorde ontwikkeling van kinderen.

Ons onderwijs richt zich in het bijzonder op leerlingen met verschillende onderwijs- en zorgbehoeften. De orthopedagoog weet als gedragswetenschapper wat er moet gebeuren om leerlingen tot bloei te laten komen. Leerkrachten, directie en schoolbestuur maken graag gebruik van haar kennis, vaardigheden en houding. Daarbij kiezen we steeds voor een positieve insteek, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden, talenten en perspectieven van kinderen.

De werkzaamheden van onze orthopedagoog liggen op drie terreinen.

 

Preventie en ondersteuning

De orthopedagoog kan de groepsmentoren van dienst zijn, bijvoorbeeld door feedback te geven op de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht, of door het team te leren hoe het effectieve leerlingbesprekingen kan voeren. Ook weet de orthopedagoog hoe je een goed en veilig klassenklimaat creëert en wat instructie effectief maakt. Zij kan het team ondersteunen bij de inrichting van het onderwijs en bij pogingen om het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van alle leerlingen.

Daarnaast kan zij als gedragswetenschapper leerkrachten en ouders meer vertellen over zaken die met de ontwikkeling van kinderen te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst, pesten, hoogbegaafdheid of ADHD.

 

Diagnostiek en behandeling

Lukt het met een leerling wat minder, dan kan de orthopedagoog nagaan hoe dat komt. Zij zoekt samen met de leerling, leerkracht en ouders uit wat er aan de hand is waardoor het op school niet zo goed gaat. Vervolgens wordt bekeken wat het kind aan ondersteuning, begeleiding of zorg nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De orthopedagoog is bevoegd om intelligentieonderzoek en andersoortige onderzoeken te doen. Deze onderzoeken hebben vooral een signalerende functie. 

Overigens kunnen alle scholen van onze stichting gebuik maken van deze mogelijkheid.

Alle activiteiten vinden plaats in goed overleg met het interne zorgteam van de school, waarvan zij deel uitmaakt. Desgewenst kan de orthopedagoog ook zelf de benodigde ondersteuning, begeleiding of zorg verlenen.
In dit verband ondersteunt de orthopedagoog de leerkracht bij het schoolverlaterstraject middels diagnostiek overeenkomstig de criteria van de RVC (Regionale Verwijzings Commissie). 

 

Beleid

Voor het verzorgen van passend onderwijs komt heel wat kijken. De orthopedagoog kan de directie van de school en het schoolbestuur daarbij adviseren en ondersteunen.

Op schoolniveau is onze orthopedagoog als lid van het schoolmanagementteam een belangrijke schakel op het brede terrein van onderwijs en leerlingenzorg,

Voor het schoolbestuur en het samenwerkingsverband adviseert zij onder andere over het te voeren onderwijsbeleid en biedt zij desgewenst ondersteuning bij het maken van beleidsplannen.